เครื่องมือที่ทำหน้าที่เป็นสื่อเก็บรวบรวมข้อมูลทางภูมิศาสตร์

ประเภทที่  2 เครื่องมือที่ทำหน้าที่เป็นสื่อเก็บรวบรวมข้อมูลทางภูมิศาสตร์

สื่อเก็บรวบรวมข้อมูลทางภูมิศาสตร์  หมายถึง  วัสดุ  อุปกรณ์  หรือเทคโนโลยีต่างๆ  ที่ทำหน้าที่เพื่อสำรวจ  ตรวจวัด  บันทึก  เก็บรวบรวม  และวิเคราะห์ข้อมูลทางภูมิศาสตร์

ตัวอย่างเครื่องมือที่ทำหน้าที่เป็นสื่อเก็บรวบรวมข้อมูลทางภูมิศาสตร์

1.สมุดจดบันทึก

4

2. เข็มทิศ

3. เทปวัดระยะทาง

p_757533 เทปวัดระยะทางชนิดสแตนเลส-stainless-tape-ยี่ห้อ-bmi-ยาว-100-ม.-เครื่องมือรังวัด-เทปวัดระยะทาง-surveyor-เทปสแตนเลส-ความยาว-1473n-100m-115104

4. กล้องสามมิติ  (Stereoscope)

stereoscope

5. เทอร์โมมิเตอร์  (Thermometer)

1276775833

6. ระบบกำหนดตำแหน่งบนพื้นโลก  หรือจีพีเอส  (Global  Positioning  System  :  GPS)

1353475229

7. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  หรือจีไอเอส  (Geographic  Information  System  :  GIS)

gislayer

8. ข้อมูลจากการรับรู้ระยะไกล  (Remote  Sensing  :  RS)

FIGURE 4 cOLOR cOMPOSITES V2

Posted in เครื่องมือที่ทำหน้าที่เป็นสื่อเก็บรวบรวมข้อมูลทางภูมิศาสตร์ | Tagged | 1 Comment

เครื่องมือที่ทำหน้าที่เป็นสื่อความรู้ทางภูมิศาสตร์

ประเภทที่  1 เครื่องมือที่ทำหน้าที่เป็นสื่อความรู้ทางภูมิศาสตร์

สื่อความรู้ทางภูมิศาสตร์  หมายถึงวัสดุ   อุปกรณ์  หรือเทคโนโลยีต่างๆ  ที่ทำหน้าที่เผยแพร่ให้ความรู้  สำหรับการศึกษาเรียนรู้ทางภูมิศาสตร์  อาจอยู่ในรูปของตัวหนังสือ  รูปภาพ  แผนภูมิ        แบบจำลอง  สื่อดิจิทัล  เสียง  และภาพเคลื่อนไหวต่างๆ

ตัวอย่างเครื่องมือทางภูิศาสตร์ที่เป็นสื่อความรู้

1. ตำราเรียนภูมิศาสตร์

spd_20101011113018_b ภูมิศาสตร์ ม4-ม6

2. เว็บไซต์ที่เผยแพร่ความรู้ทางภูมิศาสตร์

aa3

http://www.tmd.go.th

3. แผนที่ประเภทต่างๆ

3.1 แผนที่ทั่วไป

802802

3.2 แผนที่เฉพาะเรื่อง

pic_weather01        แผนที่แสดงเขตการปกครองจังหวัดยะลา

USA_states_population_map_2010.svg

3.3 แผนที่เล่ม

18-19_world-atlas-newScholastic Atlas 2007new

4. ลูกโลกจำลอง

ลูกโลกจำลอง

5. ภูมิประเทศจำลอง

nan4

6. รูปถ่ายทางอากาศ

forum53331_pattaya tremendously_beautiful_aerial_pictures_640_04

7. ภาพจากดาวเทียม

16_201210011330121. radar

Posted in เครื่องมือที่ทำหน้าที่เป็นสื่อความรู้ทางภูมิศาสตร์ | Tagged | Leave a comment

ประเภทของเครื่องมือทางภูมิศาสตร์

เครื่องมือทางภูมิศาสตร์จำแนกตามหน้าที่หลักของการใช้งานได้  2  ประเภท  ดังนี้

ประเภทที่  1 เครื่องมือที่ทำหน้าที่เป็นสื่อความรู้ทางภูมิศาสตร์ สื่อความรู้ทางภูมิศาสตร์

ประเภทที่  2 เครื่องมือที่ทำหน้าที่เป็นสื่อเก็บรวบรวมข้อมูลทางภูมิศาสตร์

Posted in ประเภทของเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ | Tagged | Leave a comment

ความหมายของเครื่องมือทางภูมิศาสตร์

เครื่องมือทางภูมิศาสตร์  คือ วัสดุ อุปกรณ์ ในรูปแบบต่างๆ ที่นำมาใช้เป็นสื่อเพื่อการศึกษาการสำรวจ  การเก็บรวบรวม การบันทึก การวิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนใช้เป็นสื่อในการเผยแพร่ข้อมูลทางภูมิศาสตร์

ds95634_2_1

Posted in ความหมายของเครื่องมือทางภูมิศาตร์ | Tagged | Leave a comment